18 โครงการประจำป ของม ลน ธ ศร ทธาชน

1.โครงการออกเยี่ยมเยียนครอบครัวชาวกำพร้า

ทุกวันเสาร์ จัดเจ้าหน้าที่ชุดละ 3-4 คน ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กกำพร้า ตามรายงานเอกสาร เพื่อตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ปลอบโยนให้กำลังใจ มอบปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง ราคา 500 บาท และเงินสด 1,500 บาท (รวม 2,000 บาท) ปี 2541 - 2565 เยี่ยมแล้ว 5,462 คน 3,361 ครอบครัว

Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

2. โครงการจัดงานวันเด็กกำพร้า

เป็นการจัดงานสร้างกองทุนเพื่อเด็กกำพร้า จัดวันเสาร์แรกของเดือนรอมฎอนจัดครั้งแรกปี 2542 ที่ศูนย์กลางอิสลามมีรายได้ประมาณ 400,000 บาท พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ มีการเลี้ยงละศีลอดให้ครอบครัวกำพร้า

ปี 2565 จัดที่ลานหน้าห้างโลตัส สาขามีนบุรี วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565มีครอบครัว เด็กกำพร้าร่วมงานประมาณ 1,100 คน เลี้ยงละศีลอดและมอบทุนการศึกษาจำนวน 447,600 บาท

มีรายได้การจัดงาน 4,200,000 บาท

ปี 2566 จัดที่ลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมาก มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

ปี 2542 จัดงานวันเด็กกำพร้าครั้งแรกมีกองทุน 400,000 บาท

จึงจัดสรรมอบทุนถาวรรายเดือนตามหลักเกณฑ์

ปี 2558 – 2565 มอบทุนการศึกษาจำนวน 649 รายต่อเดือน

รายละ 1,000 บาท 558 ราย เงิน 558,000 บาท

รายละ 1,500 บาท 71ราย เงิน 106,500 บาท

รายละ 2,000 บาท 9 ราย เงิน 18,000 บาท

รายละ 2,500 บาท 10 ราย เงิน 25,000 บาท

รายละ 3,000 บาท 1 ราย เงิน 3,000บาท


รวมมอบทุนการศึกษาเดือนละ 715,000 บาท หรือปีละ 8,526,000 บาท

3. โครงการมอบทุนการศึกษารายเดือน

Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

4. โครงการช้างเผือกศรัทธาชน

Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้รางวัลและให้โอกาสกับเด็กกำพร้าที่ขยันประพฤติดีและเรียนเก่ง โดยวัดผลการศึกษา ระดับมัธยม มีผลคะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป เข้าโครงการช้างเผือกและผู้ที่สามารถเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา จะได้มอบทุนการศึกษาเพิ่ม


ทุนระดับอุดมศึกษา 80 ราย ทุนละ1,500 – 2,000 บาท ต่อเดือน

ทุนระดับมหาลัย 10 ราย ทุนละ 2,500 บาทต่อเดือน

ทุนต่างประเทศ 1 ราย ทุนละ 3,000 บาท ต่อเดือน


จัดกลุ่มรวมตัวของครอบครัวกำพร้าในวันหยุดเวลา 09.00 – 13.00 น. การอบรมให้ความรู้ด้านสังคม – ศาสนา – วิชาชีพ แยกอบรมกลุ่มผู้ปกครอง – กลุ่มเด็ก เสร็จการอบรม รับประทานอาหาร ละหมาดร่วมกันแล้วมอบทุนการศึกษา

วันเสาร์แรกของเดือน จัดที่ภัตตาคารสินธรเสต็กเฮ้าส์

วันอาทิตย์สองของเดือน จัดที่สนามกลางลำ คลอง11

วันอาทิตย์ที่สามของเดือน จัดที่คู้น้อย (มัสยิดดารุซซอฮาบะฮ์) คลอง 16

วันเสาร์ที่สามของเดือน จัดที่มัสยิดนัศรุ้ลบารีย์ จ.เพชรบุรี

วันเสาร์ที่สองของเดือน จัดที่มัสยิดรียาริซสุนัน นนทบุรี ,3 จังหวัดภาคใต้

วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน จัดที่มัสยิดมุอาซบินยาบัล อยุธยา

วันอาทิตย์สามของเดือน สถาบันดารุ้ลมานิต คลองหกวา


5. โครงการแสงศรัทธาด้วยอาทร


Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

6.โครงการสร้าง–ซ่อมที่พักให้ครอบครัวกำพร้า


สร้างบ้านให้ครอบครัวเด็กกำพร้า ปี 2565 หลังที่ 48 – 51 รวมแล้ว 3 หลัง รวมสร้างบ้านแล้วปัจจุบัน 51 หลัง เฉลี่ยหลังละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน300,000 บาท


ซ่อมแซมบ้านพักเด็กกำพร้าปี 2565 จำนวน 4 ราย รายละประมาณ50,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท


Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

7.โครงการของขวัญวันอีด


เป็นโครงการต่อเนื่องที่มูลนิธิฯ ได้จัดทุกปีตามแนวความคิดที่ว่า ครอบครัวเด็กกำพร้าเป็นครอบครัวที่ยากจน เพราะขาดบิดา สภาพความเป็นอยู่นอกจากจะแร้นแค้นแล้ว ยังขาดความอบอุ่น เพื่อสร้างกำลังใจให้เพื่อนสังคมที่อ่อนแอ จึงจัดของขวัญมอบในวันอีด ได้แก่ข้าวสาร – อาหารแห้ง – ขนม- หนังสือ – ของเล่นเด็ก ครอบครัวละ 1,000 บาท ปี 2565 มอบ 2,600 ครอบครัว

Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

8. โครงการกุรบ่านเพื่อเด็กกำพร้า

จัดทำกุรบ่านเพื่อเด็กกำพร้า ตั้งแต่ปี 2543 โดยการเชิญชวนทางสื่อวิทยุ , โทรทัศน์ ให้ผู้ศรัทธาร่วมทำกุรบ่านวัว ในเทศกาลวันอิดิ้ลอัฎฮา จัดแจกจ่ายให้ครอบครัวกำพร้า ครอบครัวละ 4 กิโลกรัมส่วนในภูมิภาค เหนือ – อีสาน – ใต้ มอบเงินให้องค์กรหรือตัวแทนชุมชน ที่มีเด็กกำพร้าดำเนินการ ปี 2565มีผู้ร่วมทำกุรบ่าน วัว 122 ตัวแพะ 77 ตัว


Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.
Desperate muslim woman crying, covering face with hands, family problem, shame

9.โครงการซับน้ำตาหญิงม่ายให้เหือดแห้ง


Money Hand Thai Baht Cash

เริ่มโครงการปี 2554 ณ ปัจจุบันมีผู้ร่วมบริจาค 1,230,000บาทได้ตั้งเป็นกองทุนเพื่อให้ผู้ปกครองเด็กกำพร้ายืมไปใช้ในภารกิจที่มีปัญหาหรือความจำเป็น ในการดำรงชีวิต เช่นเพื่อการศึกษา ลงทุนการค้าประกอบอาชีพ ให้ยืมครั้งละ 5,000 บาทแล้วชดใช้ส่งคืนโดยหักจากเงินทุนการศึกษารายเดือน หญิงม่ายหมุนเวียนหยิบยืมมากกว่า 150 ราย

Muslim woman cooking
Back or Return Arrow
Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

10. โครงการสายใยแห่งความอาทร

เนื่องจากมีครอบครัวเด็กกำพร้าจำนวนมาก ยังเดือดร้อนบางรายเป็นหนี้สินค้างพอก รายได้ไม่พอจ่าย ทั้งเงินทุนทั้งการดำรงชีวิตและการศึกษาของลูกจึงจัดโครงการช่วยเหลือนำครอบครัวกำพร้าที่เดือดร้อน จัดรายการออกทางยาตีมทีวีนำเสนอสภาพชีวิตแล้วเชิญชวนผู้ชมทางบ้านร่วมบริจาค ปี 2564-2565นำเสนอทางยาตีมทีวี 40 ราย มีผู้บริจาครวมเป็นเงิน 471,920บาท


Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

11. โครงการเผยแพร่ศาสนา

จัดนักวิชาการดำเนินการโดยให้ความรู้ด้านศาสนธรรมทางสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวี 24ชั่วโมง สอนในรูปแบบต่างๆ เช่นโรงเรียนทางอากาศ ตอบปัญหา สนทนาสอนอัลกุรอ่าน ประมาณ 18ชั่วโมง โฆษณาอื่นๆ6 ชั่วโมง รับชมยาตีมทีวีได้ที่

tv.muslimthai.com


นอกจากนี้ยังได้จัดธรรมะสัญจร ออกบรรยายให้ความรู้ตามบ้าน มัสยิดองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

12.โครงการบ้านพักพิงเด็กกำพร้า(บ้านหทัยรัก)

จากการออกเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้าเป็นเวลาประมาณ 10 ปี จึงเห็นสภาพครอบครัวกำพร้าหลายครอบครัวมีความเดือดร้อนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งการศึกษาและวิถีชีวิต จึงสร้างสถานสงเคราะห์ บ้านหทัยรักเมื่อปี 2551 เสร็จเมื่อปี 2552 เปิดดำเนินการเมื่อปี 2553 เป็นอาคาร 4 ชั้น ขนาดกว้าง 12.50 เมตร ยาว32.50 เมตร อยู่ที่ ซ.หทัยราษฎร 50 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวากรุงเทพฯ รวมค่าก่อสร้าง ประมาณ 12 ล้านบาท ขณะนี้มีเด็กกำพร้าอาศัยจำนวน 35 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน ส่งให้ศึกษาทั้งศาสนาและสามัญใช้งบเดือนละประมาณ 80,000 บาท


Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

13. โครงการศรัทธาการ์เด้นเพลส (อาคารให้เช่า)

ด้วยมีผู้มอบที่ดินทำเลทองหลังสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 245 ตารางวา ซอยรามคำแหง 24 แยก10 แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อให้สร้างอพาร์เมนต์ให้เช่า จึงได้จัดงานและขอรับบริจาค ซึ่งมีฮัจยีสุนทร สุรีเป็นประธานในพิธีจัดงานการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างปี 2554 – 2555 เป็นอาคาร 4 ชั้น 60 ห้อง รวมราคาที่ดิน – สิ่งก่อสร้าง ประมาณ 32 ล้านบาท เปิดดำเนินการแล้วในปี 2555 โดยนำรายได้ไปดูแลเด็กกำพร้าบ้านหทัยรัก 150,000 บาท ต่อเดือน

Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

14.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รอบปี 2564-2565 ได้ขอรับบริจาคเงิน , สิ่งของ ทางสถานีวิทยุ และทางยาตีมทีวี

-ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครอบครัวกำพร้า / จ.อยุธยา /ประเทศปากีสถาน งบประมาณ1,398,507 บาท

-ช่วยเหลืออัคคีภัยภาคใต้ ได้รับเงินบริจาค 90,571 บาท


Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

มีผู้บริจาคเป็นเงิน 363,401บาท ได้นำช่วยเหลือชาวซีเรียและบางส่วนที่อยู่ในประเทศไทยและที่ยังดำเนินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งซีเรียในไทยและต่างประเทศ


Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

15.โครงการขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือชาวซีเรีย


16. โครงการรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้อพยพ

มูลนิธิศรัทธาชน ได้ช่วยเหลือผู้อพยพชาวซีเรียโซมาเลีย ปาเลสไตน์ อัฟกันที่พำนักอยู่ในประเทศไทย การช่วยเหลือคือ อาหาร ปัจจัยยังชีพรายเดือน ค่ารักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย รวมช่วยเหลือเดือนละ 60,000 บาท และเปิดรับบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อกุรอ่านเพื่อเยาวชนโรฮิงยา เป็นเงิน 80,000 บาท


Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

17. โครงการมอบทุนเด็กกำพร้าสัญจร

ปี 2565 มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสัญจร


โดยมอบให้ครอบครัวเด็กกำพร้าต่างจังหวัด ดังนี้

1.จังหวัดตรัง,สตูล,สุราษฎร์ธานี 100,000 บาท

2.จังหวัดยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส 200,000 บาท

3.จังหวัดชุมพร 35,000 บาท

4.จังหวัดเพชรบุรี 20,000 บาท

รวมเป็นเงิน 350,500 บาท

Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.

18. กองทุนซะกาตกับการสังคมสงเคราะห์

มีการจัดเจ้าหน้าที่ครั้งละ 5 คน ออกเยี่ยมพี่น้องผู้อ่อนแอ อันได้แก่ คนพิการยากไร้ คนไข้เจ็บยากจน คนป่วยติดเตียงในกรุงเทพฯ และปริมณทล โดยมอบอาหารถุงยังชีพและเงินสดอีก 1,500 บาท ได้ทำการเยี่ยมเยียนแล้ว 250 ราย มอบซะกาตแล้วเป็นเงิน 3,159,483 บาท


Zakat
Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.