SATTHACHON.OR.TH

1445

H.

ศรัทธาชนคือใคร?

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศีกษาและเด็กกำพร้า

Language:

flag: Thailand
United Kingdom Flag
flag: Saudi Arabia
blue watercolor background

ABOUT US

จากกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า และคนยากจนอนาถา มาเป็นชมรมเล็ก ๆ ที่อาสาเข้ามาทำงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมมุสลิม จนมาเป็นมูลนิธิ ฯ ที่รู้จักกันในนาม มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า


มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลด้านสังคมสงเคราะห์ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยที่ก่อนหน้านั้นมีสถานะเป็นชมรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้จดทะเบียนต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ามิต้องการหยุดอยู่เพียงเท่านี้ แต่เรามีความมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรมุสลิมสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายในประเทศไทย ทั้งในด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาจิตใจ และการเป็นเพื่อนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตโดยไม่เลือกว่าเป็นศาสนาใด


กิจกรรมที่สำคัญของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า คือ การให้การอุปการะเด็กกำพร้าในด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะมีการให้ทุนการศึกษา การฝึกวิชาชีพเพื่อให้เด็กกำพร้ายืนได้ด้วยตัวเอง การเยี่ยมเยียนเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจ ร่วมแก้ไขปัญหา พร้อมนำความช่วยเหลือด้านปัจจัยยังชีพตามวาระต่างๆ อาทิ วันสำคัญทางศาสนา ช่วงเวลาเปิดเรียน และยามเจ็บไข้ ภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ เป็นสิ่งผลักดันให้มูลนิธิฯ ต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้ชัดเจนและรัดกุมและมีการวางแผนการในอนาคต เพื่อให้งานของมูลนิธิฯอยู่ในกรอบที่สามารถจะควบคุม ดูแล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้

Next Icon. Lined Wireframe Next Icon.